Villas

Kohili

Two storey house with 2 internal staircases

Kohlias

Two storey house with internal staircase

Ahivada

Two storey house with internal staircase